Automatizovany-Dum.cz Loxone silver partner
menu

Ochrana osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1  BF technology s.r.o., IČO: 17258529, se sídlem Obchodní 455/12, 40502 Děčín, zapsaná v OR, (dále jen „ BF technology s.r.o.“), jakožto správce osobních údajů plně respektuje právo na soukromí svých klientů (dále také jen „subjekt údajů“) a s tím související práva, a proto přijala tyto zásady zpracování osobních údajů.

1.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů představují informace pro klienty BF technology s.r.o. o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany BF technology s.r.o., včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany  BF technology s.r.o.

1.3  BF technology s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znění (dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Vymezení zpracovávaných osobních údajů

2.1  BF technology s.r.o. zpracovává zejména, nikoli však výlučně, tyto osobní údaje:

 • identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého nebo jiného pobytu, u fyzické osoby podnikatele název firmy, DIČ a IČO, sídlo, místo podnikání), kontaktní údaje (klientem uvedená kontaktní či fakturační adresa, telefonní či faxové číslo, e-mailová adresa, popř. jiný klientem poskytnutý kontaktní údaj),
 • další osobní údaje (např. sociodemografické údaje, údaje o osobních preferencích a chování či lokalizační údaje včetně IP nebo URL adresy).

2.2  BF technology s.r.o. nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů (tj. citlivé údaje).

2.3  BF technology zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

3. Účely zpracování osobních údajů a jejich právní tituly

3.1  BF technology s.r.o. zpracovává osobní údaje klientů zejména, nikoli však výlučně, pro tyto účely:

Dodání a poskytnutí a realizace objednané služby

 • V tomto případě je zpracování osobních údajů nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy a fakturaci dodaných služeb.V případě tvorby objednávky  BF technology s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu příslušné smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • BF technology s.r.o. dále v souvislosti s poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona (např. v případě potřeby personalizace objednávky profilové údaje subjektu údajů), při administraci a vytváření účtů na webu, používání webových aplikací apod.

Ochrana práv  BF technology s.r.o. v případě sporu s klientem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je  BF technology s.r.o. oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu s klientem.

Tvorba a evidence obchodních příležitostí a obchodní komunikace

 • Výše uvedené osobní údaje dále  BF technology s.r.o. zpracovává v rámci tvorby a evidence obchodních příležitostí a pro realizaci obchodní komunikace.

Identifikace klienta

 • V tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, a je nezbytné pro splnění právní povinnosti BF technology s.r.o. při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
 • Zasílání obchodních sdělení včetně nabídek produktů a služeb BF technology s.r.o. a informací o pořádaných marketingových či jiných akcích prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 • V tomto případě BF technology s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, státní příslušnost, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to písemným oznámením doručeným BF technology s.r.o. prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které BF technology s.r.o. zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).

4. Zabezpečení a přístup k osobním údajům

4.1  BF technology s.r.o. využívá všech nezbytných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti všech osobních údajů subjektů údajů, zejména aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému poskytnutí či přenosům, jakož i k jejich jinému neoprávněnému zpracování či zneužití.

4.2 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle BF technology s.r.o. a jeho pověřených zaměstnanců zpracovávány také obchodními partnery BF technology s.r.o. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje subjektu údajů, si BF technology s.r.o. pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů.

4.3 Dalšími subjekty, které mohou mít přístup k osobním údajům klientů, jsou či v budoucnu mohou být zejména, nikoli však výlučně:

 • osoby, které pro BF technology s.r.o. zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které BF technology s.r.o. pro tyto služby využívá;
 • osoby, kterým BF technology s.r.o. poskytuje údaje za účelem analýzy a měření prodejních aktivit;
 • osoby, které pro BF technology s.r.o. zajišťují některé související služby s poskytováním produktů a služeb BF technology s.r.o. nebo zasíláním obchodních sdělení;
 • obchodní partneři, kteří se podílejí na organizaci společenských a marketingových akcí BF technology s.r.o.;
 • advokátní kanceláře za účelem vymáhání pohledávek BF technology s.r.o.

4.4  BF technology s.r.o. je dále povinno některé osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, a to zejména orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním či občanskoprávním řízením.

5. Doba zpracovávání osobních údajů

5.1  BF technology s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

5.2 V případě plnění právních povinností BF technology s.r.o. zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

5.3 V případě, že BF technology zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, popř. do doby odvolání souhlasu subjektem údajů.

6. Práva subjektu údajů ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany  BF technology s.r.o.

6.1 Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:

 • právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou BF technology s.r.o. zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt údajů právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • právo na opravu (právo požadovat, aby  BF technology s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají);
 • právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby BF technology s.r.o. omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, BF technology s.r.o. ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany BF technology s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nechce provést jejich výmaz);
 • právo na výmaz (právo požadovat, aby BF technology s.r.o. osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly osobní údaje BF technology s.r.o. zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany BF technology s.r.o. byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Soubory cookie a Google Analytics

7.1  BF technology s.r.o. v rámci své činnosti využívá tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do uživatelova počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o chování uživatele zpět na příslušný server. Cookies slouží pro nastavení obsahu webových stránek vzhledem k preferencím uživatele, optimalizaci využití webových stránek a zvýšení uživatelského komfortu a k získání informací o využití služby a aktivitách uživatelů pro jejich další analýzu. Tyto informace napomáhají zlepšit strukturu a obsah webových stránek  BF technology s.r.o.

7.2 Soubory cookie může každý uživatel pomocí svého webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. Omezení používání cookie může mít však vliv na některé funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek, a může tak vést ke zhoršení uživatelského komfortu.

7.3  BF technology s.r.o. v rámci své činnosti dále využívá dalších služeb, jako je např. Google Analytics (jde o analýzu webových stránek), která umožňuje získávat statistická data o uživatelích webových stránek, zejména měření aktuální i historické návštěvnosti a chování uživatelů webových stránek a jejich vlastnosti. Cílem této analýzy je nasbírat dostatečné množství dat za účelem přijetí opatření pro optimalizaci efektivity webové prezentace.

7.4 Výše uvedenými způsoby jsou však osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze v anonymizované podobě bez možnosti jednoznačné identifikace subjektu údajů.

8. Možnosti kontaktování  BF technology s.r.o.

8.1 V případě jakéhokoliv dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se subjekt údajů může obrátit na BF technology s.r.o. písemně na adrese www.automatizovany-dum.cz, či na tel. č. +420 776 111 100 nebo e-mailové adrese: automatizovanydum@seznam.cz

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Práva a povinnosti neupravené těmito zásadami zpracování osobních údajů se řídí nařízením a příslušnými vnitrostátními platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

9.2 Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.automatizovany-dum.cz S těmito zásadami zpracování osobních údajů je subjekt údajů seznámen při uzavírání smlouvy či poskytnutí služby.

9.3  BF technology s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad zpracování osobních údajů. Aktualizované znění je vždy zveřejněno na internetových stránkách www.automatizovany-dum.cz s uvedením data účinnosti takové změny.

9.4 Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 31.12. 2021.